Elektronická evidence tržeb v systému Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ

Osobou povinnou evidovat tržby je poplatník daně z příjmů fyzických nebo právnických osob, pokud mu plynou evidované tržby. V případě, kdy se jedná čistě o platby převodem z účtu na účet, nebo v případě inkasa, nejsou formální znaky evidované tržby naplněny, a tudíž takové platby nejsou evidovanými tržbami. Evidovanou tržbou je platba, která:

 • splňuje formální náležitosti, tzn. je uskutečněna v hotovosti, platební kartou nebo jiným obdobným způsobem (§ 5 ZoET), a která zároveň
 • zakládá rozhodný příjem (§ 6 ZoET)

Formální náležitosti splňuje platba, která je uskutečněna :

 • v hotovosti
 • platební kartou
 • šekem
 • směnkou
 • v jiných formách, které mají charakter obdobný předchozím formám (např. dárkové karty, poukázky na zboží a služby - kam patří též stravenky, dále i platby prostřednictvím žetonů apod., včetně bitcoinů), nebo 
 • započtením kauce nebo obdobné jistoty složené ze způsobů podle předchozích bodů

Rozhodným příjmem se rozumí příjem z činnosti, která je podnikáním, a to s výjimkou příjmu, který:

 • není předmětem daně z příjmů
 • je ojedinělý (např. neočekávaně a jednorázově je podnikatelem přijata platba v hotovosti, ačkoliv podnikatel jinak přijímá výhradně platby přímým převodem z účtu na účet)
 • podléhá dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně
 • podléhá dani ze samostatného základu daně u právnických osob

Koncept řešení v Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ

Řešení pro Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ zahrnuje „napojení“ řešení elektronické evidence tržeb (dále jen EET) na funkcionalitu pokladen v systému Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ.

Hlavní funkčnosti:

 • Evidence tržby v hotovosti 
 • Odeslání požadované informace o evidované tržbě na server finanční správy 
 • Přijmout a zpracovat potvrzovací zprávu z EET popřípadě chybovou zprávu 
 • Vytisknout doklad s fiskálním identifikačním kódem 
 • Režim EET (běžný/zjednodušený)
EET proces
EET

Nastavení EET

Aby bylo možné EET používat, je potřeba provést nastavení:

 • služby EET
 • certifikátů
 • provozoven
 • pokladních zařízení
 • pokladních případů 
 • uživatelů pokladen

 

EET Nastavení

Nastavení služby EET
Karta nastavení služby se otevře po kliknutí na Oblasti/Správa/Správa IT/Služby/EET Service Setup. Prostřednictvím karty nastavení lze zadat veškeré nutné parametry pro EET.

Pole URL Služba slouží pro nastavení adresy webové služby, na kterou budou odesílány datové zprávy evidence tržeb. Adresu definuje finanční správa a je možné, že se historicky může měnit.

Pole Režim prodeje, definuje pracovní režim služby, možnosti jsou Běžný (online) režim nebo Zjednodušený
(offline). Hodnota pole bude součástí datové zprávy posílané státní správě, na vlastní funkcionalitu EET v Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ nemá žádný vliv. Více viz Scénáře zpracování položky EET.

Pole Mezní doba odezvy slouží pro nastavení mezní doby odezvy, po jejímž uplynutí lze zákazníkovi vystavit účtenku bez fiskálního identifikačního kódu (FIK). Tj. doba, po kterou systém čeká na odpověď po odeslání evidované tržby. (Mezní doba je určena zákonem!)

Pole DIČ pověřujícího poplatníka určuje platné DIČ poplatníka, kterému tržba plyne, ale který pověřil jiného poplatníka, aby za něj tuto tržbu evidoval.

Zaškrtávací pole Povoleno pole pro vlastní aktivaci služby, vytvoření položky fronty úloh, deaktivace polí nastavení. Ve frontě úloh položka pro opakované odesílání položek EET, ke kterým nebyla přijata odpověď během nastavené mezní doby odezvy a položek, ke kterým přišla odpověď v podobě chybové zprávy.

Pole Kód certifikátu určuje relaci do tabulky Certifikáty. Pro nastavení výchozího certifikátu, který bude použit pro podpis zpráv evidovaných tržeb.

EET certifikáty

Nastavení certifikátů

Nastavení certifikátů se nachází na kartě. Nastavení služby EET v záložce Navigace.

Certifikát může společnost využít buď je jeden v rámci celé činnosti, nebo může použít různé certifikáty dle jednotlivých provozoven, či koncových pokladních zařízení. Modul pro obecnou správu certifikátu funguje nezávisle na řešení EET. Jednotlivé certifikáty je možné přiřadit k jednotlivým provozovnám EET nebo přímo pokladním zařízením EET. Priority použití certifikátu pro podpis položky evidence tržeb:

 • Pokladní zařízení EET
 • Provozovna EET
 • Nastavení služby EET
EET Pohled certifikáty

Nastavení provozoven

Pro nastavení provozoven zaregistrovaných na portálu státní správy slouží stránka Nastavení provozoven
EET, která se nachází na kartě Nastavení služby EET v záložce Navigace.

Pole Kód slouží k identifikaci provozovny. Pole Popis určuje název provozovny.
Pole Identifikace identifikuje provozovnu, která byla přidělena poplatníkovi na portálu finanční správy.
Nepovinné pole Kód certifikátu určuje relaci do tabulky certifikátů. Použije se pro podpis zprávy evidence tržeb.
Na každou provozovnu jsou navázané pokladní zařízení, které jsou přímo spárované s provozovnou, a po vzniku položek EET již není možné je ručně odstranit.

EET nastaveni provozoven ico
EET Nastavení provozoven
EET Nastavení pokladní zařízení
EET Pokladni zarizeni

Nastavení pokladních zařízení

Stránka nastavení pokladních EET zařízeních slouží pro identifikaci fiskálních míst v systému Microsoft
Dynamics NAV 2017 CZ.

Stránku otevřete z domovské stránky Nastavení provozoven EET. Stránka definuje které fiskální místa (Pokladny) slouží k elektronické evidenci tržeb.

Pole Kód určuje identifikační kód pokladního zařízení poplatníka, které zasílá datovou zprávu evidované tržby. Tento kód je tvořen na straně poplatníka alfanumerickými znaky a vybranými speciálními znaky. V poli Kód provozovny je relace do číselníku provozoven a určuje které pokladní zařízení je přiřazeno které provozovně.
Pole Typ zařízení slouží pro identifikaci fiskálního místa v systému, většinou je volba pouze pokladna. Pole Číslo zařízení slouží pro identifikaci fiskálního místa v systému a to dle typu zařízení. Tedy pokud je pokladna, pak je relace do číselníku pokladen. Pole Název zařízení se samo doplní po vybrání čísla zařízení a je tvořeno názvem pokladny. Nepovinné pole Kód certifikátu určuje relaci do tabulky certifikátů. Použije se pro podpis zprávy evidence tržeb.

Pole Číselná řada účtenek definuje číselnou řadu určenou pro EET účtenky. Tu je potřeba nejdříve nadefinovat v číselných řadách systému Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ. Ty najdeme v /Oblasti/Správa/Nastavení aplikace/Obecné/Číselná řada.

EET ciselna rada

Nastavení pokladních případů

V nastavení pokladních případů, které najdeme v Oblasti/Správa financí/Pokladna/Nastavení podkladních případů, je možné označit jednotlivé pokladní případy, které podléhají správě EET. Tyto případy pak budou automaticky označeny příznakem transakce EET na pokladních dokladech.

Zaškrtávací pole Transakce EET definuje právě ty pokladní případy, které chceme využívat pro EET.

EET Nastaveni pokladni pripad
EET uzivatele

Nastavení uživatelů pokladny

V nastavení uživatelů pokladen, přibylo zaškrtávací pole pro evidenci uživatelů s právy pro účtování pokladních EET dokladů.

Vytvoření a zaúčtování pokladního EET dokladu

Evidovaná tržba bude vznikat v okamžiku zaúčtování pokladního dokladu, který obsahuje řádek splňující podmínky pro evidovanou tržbu na pokladně, která byla nastavena jako EET pokladna na stránce Pokladní zařízení EET. 

O tom, že pokladna je registrovaná k EET, se můžeme přesvědčit i přímo na pokladním dokladu. Při výběru pokladního dokladu, je na hlavičce vidět needitovatelné políčko s identifikátorem EET.  

Pokud doklad nesplňuje podmínky pro evidovanou tržbu na pokladně, je zaúčtován jako standardní pokladní doklad bez položek EET (např. odvody z pokladny). Do evidence tržeb se tak budou zapisovat následující pokladní doklady splňující podmínky pro evidovanou tržbu:
Platba prodejní faktury – pokladní doklad s řádkem, kde:

 • Typ dokladu = Platba
 • Typ účtu = Zákazník
 • Typ vyrovnání dokladu = Faktura
 • Číslo vyrovnání dokladu = Není prázdné 

Platba prodejní zálohy – pokladní doklad s řádkem, kde:

 • Typ dokladu = Platba
 • Typ účtu = Zákazník
 • Záloha = Ano
 • Kód propojení zálohy = Není prázdné 

Refundace prodejního dobropisu

 • Typ dokladu = Refundace
 • Typ účtu = Zákazník
 • Typ vyrovnání dokladu = Dobropis
 • Číslo vyrovnání dokladu = Není prázdné 

Refundace prodejní zálohy

 • Typ dokladu = Refundace
 • Typ účtu = Zákazník
 • Typ vyrovnání dokladu = Platba
 • Číslo vyrovnání dokladu = Není prázdné
EET pokladni zarizeni
EET prijem

Druhou možností je, že na pokladním dokladu, je zadán řádek prostřednictvím pokladního případu. Tj. je zadán pokladní případ, který má zaškrtnuto pole Transakce EET.

EET ciselna rada

Pokladní doklady pokladen nastavených do režimu evidence tržeb (je nastavena v tabulce Pokladní zařízení EET) v případě úhrad prodejních dokladů s řádky pro EET, obsahují na řádku pokladního dokladu identifikátor pro evidovanou tržbu.  Lze tak jednoduše zjistit, že požadovaný řádek (doklad) opravdu spadá pod EET.

Na pokladních dokladech pro EET se můžou vyskytovat pouze řádky s tímto označením. Pokladní doklad, který bude zároveň obsahovat i jiné řádky než EET, nebudete moci zaúčtovat.
Pokladní doklad s řádky EET lze jen přímo zaúčtovat (funkce Účtovat nebo Účtovat a Tisk), nelze ho pouze Vydat.

EET vydat
EET transfer

Položky evidence tržeb

Nová stránka pro evidenci a správu evidovaných tržeb. Stránka je v podobě tabulky, kde každý záznam (položka) je reprezentován samostatným řádkem. Stránku najdeme v Oblasti/Správa financí/Pokladna/Historie.

Stránku je možné také vyvolat z daného pokladního zařízení EET.

Každý záznam na stránce obsahuje k dané tržbě údaje, které jsou vyžadovány pro zasílání státní správě k evidenci. Dále obsahuje údaje pro tisk na doklad tržby. K danému záznamu jsou dále zaznamenány také údaje z elektronické komunikace.

EET položky

Nový záznam na stránce bude vytvořen automaticky systémem při vzniku evidované tržby.

V Microsoft Dynamics NAV 2017 CZ to je v okamžiku úhrady prodejního dokladu v hotovosti na daném fiskálním místě. Tj zaúčtováním pokladního dokladu s řádky EET na pokladně, která je nastavena v tabulce Pokladní zařízení EET.

Karta položek EET

Důležitá pole na kartě položek EET:

Kód původu – identifikace místa systému, ze kterého byl záznam založen, v CZ řešení Pokladna

Číslo původu - identifikace místa systému, ze kterého záznam vzniknul, v CZ řešení Číslo pokladny

ID uživatele – uživatel, který záznam vytvořil Datum a čas vytvoření - zaznamenání vzniku položky

Stav EET - pole reprezentuje stav elektronické komunikace požadavku. Může nabývat hodnot: K odeslání (při vzniku/vytvoření položky), Odesláno (po odeslání datové zprávy službě EET), Chyba (v případě, že služba EET vrátí zpět chybovou datovou zprávu), Úspěch (tj. bezchybné zpracování služba EET vrátí zpět potvrzující datovou zprávu), Úspěch s varováním (zpracování službou EET, ale s chybou)

 • Pod polem stav je evidence jednotlivých stavů položky – tabulka Stavy položky EET. Zde je ke každému stavu položky zaprotokolován Datum a čas. Tedy v okamžiku, kdy se změní stav EET položky, tak se provede do této tabulky jeho zaprotokolování. Do pole Popis zaznamenán Kód a Textový popis chyby z datové zprávy.
EET historie

Datum a čas poslední změny stavu – pole reprezentuje datum a čas aktuálního stavu EET položky.
Kód provozovny – hodnota pole propsaná do položky z příslušného pokladního zařízení EET, tj. kód provozovny (v CZ řešení při zaúčtování pokladního dokladu z vazby na pokladnu).
Kód pokladního zařízení - hodnota pole propsaná do položky z příslušného pokladního zařízení EET, tj. kód pokladního zařízení.
Číslo dokladu – číslo dokladu, který vyvolal vznik záznamu.
Celková částka tržby – Ze zaúčtovaného pokladního dokladu celková částka včetně DPH (LM). Pozn. v případě výdejového pokladního dokladu se znaménkem mínus.
Podpisový kód (dále jen PKP) - Automaticky generovaný systémem při vzniku záznamu v tabulce.
Bezpečnostní kód (dále jen BKP) - Automaticky generovaný systémem při vzniku záznamu v tabulce.
Fiskální identifikační kód (dále jen FIK) - pole se bude plnit při zpracování potvrzující zprávy (pole je součástí těchto zpráv, kdy vrácená odpověď obsahuje fiskální identifikační kód (FIK)).

Na záložce Navigace:

Stránka položky evidence tržeb obsahuje v pásu karet další podpůrné funkce. Na záložce Akce jsou:

 • Odeslat službě EET (pro možnost manuálního odeslání položky) 
 • Odeslat k ověření (pro možnost manuálního ověření položky)
EET odeslani

Zobraz doklad (pro možnost zobrazit původní pokladní doklad)
Protokol stavu položky EET (zobrazí stránku s položkami stavů komunikace i s popisem chybových zpráv)

Scénáře zpracování položky EET

Běžný (online) režim
Úspěšné zpracování v rámci mezní doby odezvy

 • Na základě realizované evidované tržby v systému vzniká položka EET. Položka nabývá stav K odeslání. Ihned je systémem automaticky vygenerována zpráva a odeslána službě EET.
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • V rámci nastavené mezní doby odezvy se ze služby EET vrátí potvrzovací zpráva, která obsahuje FIK, který je zapsán do položky EET. Stav položky je změněn na hodnotu Úspěch
 • Následně je vytištěn doklad účtenky s FIK kódem položky

Nepodaří se zpracovat odpověď v rámci mezní doby odezvy

 • Na základě realizované evidované tržby v systému vzniká položka EET. Položka nabývá stav K odeslání. Ihned je systémem automatiky vygenerována zpráva a odeslána službě EET
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • V rámci nastavené mezní doby odezvy se ze služby EET nevrátí potvrzovací zpráva, ani chybová zpráva (například z důvodu problému se spojením). Pokud uplyne mezní doba odezvy, po kterou systém čekal na odpověď, tak Stav položky bude změněn na hodnotu K odeslání 
 • Následně je vytištěn doklad účtenky s PKP kódem položky (FIK v tento okamžik není). Tím je proces vystavení dokladu zákazníkovi dokončen 
 • Tuto položku je však potřeba stále zaevidovat prostřednictvím služby EET (nejpozději do 48 hod. po jejím vytvoření). O to se může postarat úloha v plánovači (položka fronty úloh), která dále zpracovává položky ve stavu K odeslání. Popřípadě je možnost položku EET v tomto stavu odeslat k evidenci manuálně funkcí
EET odeslání
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno 
 • Pakliže se ze služby EET vrátí potvrzovací zpráva, která obsahuje FIK, bude tento zapsán do položky EET. Stav položky bude změněn na hodnotu Úspěch

Zpracování chyby v rámci mezní doby odezvy

 • Na základě realizované evidované tržby v systému vzniká položka EET. Položka nabývá stav K odeslání. Ihned je systémem automatiky vygenerována zpráva a odeslána službě EET
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • V rámci nastavené mezní doby odezvy se ze služby EET vrátí chybová zpráva (z důvodu kritické chyby přijaté datové zprávy evidované tržby, např. chyba elektronického podpisu datové zprávy, atd.), která neobsahuje FIK. Stav položky je změněn na hodnotu Chyba 
 • Následně je vytištěn doklad účtenky s PKP kódem položky (FIK v tento okamžik není). Tím je proces vystavení dokladu zákazníkovi dokončen 
 • Tuto položku je však potřeba stále zaevidovat prostřednictvím služby EET (nejpozději do 48 hod. po jejím vytvoření). O to se může postarat úloha v plánovači (položka fronty úloh), která bude dále zpracovávat položky ve stavu Chyba. Popřípadě bude možnost položku EET v tomto stavu odeslat k evidenci manuálně funkcí. Ve funkci odeslání dojede automaticky ke znovu vypočítání hodnot pro kritické kontroly 
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • Pakliže se ze služby EET vrátí potvrzovací zpráva, která obsahuje FIK, bude tento zapsán do položky EET. Stav položky bude změněn na hodnotu Úspěch

Zjednodušený (offline) režim

Tržby jsou pořizovány v offline režimu

 • Na základě realizované evidované tržby v systému vzniká položka EET. Položka nabývá stav K odeslání
 • Jelikož je v Nastavení služby EET hodnota pole Zjednodušený režim = Ano, tak systém po vzniku položky tuto neodesílá, nečeká na zpětnou odpověď ze služby EET, ale rovnou bez prodlevy tiskne doklad 
 • Vytištěn je doklad účtenky s PKP kódem položky (FIK v tento okamžik není). Tím je proces vystavení dokladu zákazníkovi dokončen 

Tuto položku je však potřeba stále zaevidovat prostřednictvím služby EET (nejpozději do 5 dnů po jejím vytvoření). O to se může postarat úloha v plánovači (položka fronty úloh), která bude dále zpracovávat položky ve stavu K odeslání. Popřípadě bude možnost položku EET v tomto stavu odeslat k evidenci manuálně funkcí

 • V okamžiku, kdy je tedy navázáno online spojení zajistí zákazník odeslání ještě neevidovaných položek EET státní správě 
 • Stav položky se po jejím odeslání změní na Odesláno
 • Pakliže se ze služby EET vrátí potvrzovací zpráva, která obsahuje FIK, bude tento zapsán do položky EET. Stav položky bude změněn na hodnotu Úspěch
 • Pozn. v případě vrácené chybové zprávy musí zákazník zajistit poslání položky EET státní správě opakovaně (viz. obdobný scénář popsán výše v kapitole k online režimu)

Sestavy (tiskopisy) EET

Údaje EET tištěné na pokladním dokladu:

 • DIČ
 • ID provozovny a pokladního místa, pořadové číslo účtenky
 • BKP (kód generovaný pokladnou)
 • FIK (PKP). Pozn. PKP pouze tehdy pokud není FIK (tj. v offline režimu, ať už dočasném, nebo trvalém)
 • Datum a čas transakce (přijetí tržby, nebo vystavení účtenky, pokud je vystavena dříve)
 • Celková částka tržby
 • Režim EET (běžný/zjednodušený
EET Tiskopis