Microsoft Dynamics NAV | Česká lokální funkcionalita - Finance

Opravné účtování

Podle požadavků legislativy jsou náklady a výnosy obvykle účtovány pouze buď na stranu Má-dáti nebo Dal finančního účtu. Společnosti ve východní Evropě obvykle dodržují účetní zásady, podle kterých některé skladové a finanční transakce v hlavní knize musí být účtovány jako oprava. Důvodem je, že auditoři a finanční úřady provádějí účetní kontroly v souladu s tímto pravidlem.

Cíl této funkcionality je:

 • umožnit finančním účetním opravné účtování na požadovaných účtech hlavní knihy,
 • umožnit finančním účetním opravné účtování zásob (záporné položky transferů, účtování očekávaných nákladů),
 • umožnit finančním účetním opravné účtování storna v dlouhodobém majetku,
 • umožnit uživatelům opravné účtovaní pouze jedním kliknutím (finance, zásoby a účtování projektů).

Statutární informace o společnosti

Mnohé doklady kolují vně i uvnitř společnosti. Místní právní předpisy stanovují minimální požadavky na takové doklady.

Tyto požadavky můžeme seskupit zhruba do tří skupin:

 • Jména zástupců společnosti musí být uvedena na některých interních či externích dokladech.
 • Zápatí dokumentů - většina externích dokumentů musí obsahovat základní informace o společnosti v zápatích dokumentů, obvykle v jazyce partnerské společnosti.
 • Registrační čísla společnosti musí být viditelně uvedena v interních a externích dokumentech.

Tato funkce umožňuje uživatelům definovat zástupce společnosti a nastavit je jako generálního ředitele, hlavní účetní a finančního manažera pro použití v interních a externích dokladech.

Popisy účetních případů

Tato funkce umožňuje uživatelům nastavit způsob, jakým Microsoft Dynamics NAV ukládá popisy účtování během účtování do hlavní knihy.

Tato funkce je využívána převážně ke zjednodušení auditu účetnictví tím, že auditoři mají k dispozici kompletní popis uložený v poli Popis každé položky hlavní knihy (věcné položky).

Pole popisu účtování (Text položky) je možné vyplnit ručně před zaúčtováním dokladu nebo lze využít textu dle šablony.
Pole Text položky může být použito v:

 • Prodejních dokladech,
 • Nákupních dokladech,
 • Servisních dokladech,
 • Penalizačních dokladech,
 • Účtování zásob.

Interní účetní doklady

Uživatelé provádějí účetní operace a musí mít možnost tisknout takové dokumenty s účetními operacemi, které vzhledem i obsahem vyhovují požadavkům legislativy.

Uživatelé také chtějí tisknout dokumenty pro již zaúčtované účetní operace. Z výše uvedených důvodů tato funkce poskytuje následující sestavy:

 • Finanční deník – test – sestava se používá pro tisk dokumentů z finančního deníku.
 • Obecný účetní doklad - sestava se používá k tisku zaúčtovaných účetních operací.

Účetní tiskové sestavy

Pro splnění nároků na tiskové výstupy odpovídající legislativním požadavkům a místním zvyklostem poskytuje tato funkcionalita následující sestavy:

 • Účetní deník
 • Hlavní účetní kniha
 • Kontační lístky
 • Obratová předvaha dle glob. dimenze
 • Otevřené věcné položky do data
 • Inventura účtu do data
 • Vyrovnání bankovního účtu
 • Vyrovnání spojovacího konta
 • Odsouhlasení DPH – finance
 • Pozdržené platby
 • Otevřené položky zákazníků k datu
 • Otevřené položky dodavatelů k datu
 • Saldo fiskálního roku – upravená standardní sestava
 • Předvaha podle období - upravená standardní sestava

Účetní schémata - rozšíření

Pro jednu z nejvíce používaných oblastí aplikace pro analýzu a reporting vyžadují východoevropské země následující vylepšení funkcionality standardních účetních schémat:

 • Sdílené účetní schéma - společný seznam výrazů obsahuje pojmenované řádky, které lze použít jako vzorce pro všechna účetní schémata. Toho je docíleno definováním jednoho účetního schématu jako společného seznamu výrazů s názvem Sdílené účetní schéma.
 • Ukládání výsledků analýzy - toto vylepšení umožňuje uživateli ukládat výsledky analýzy provedené pomocí účetních schémat, umožňuje také změny a získávání uložených výsledků v budoucnu.
 • Analýza vzorců – toto rozšíření umožňuje uživateli analyzovat výsledky vzorců. Analýza je nyní dostupná i pro Typ součtu - Vzorec. Analýza výsledku vzorce zobrazí uživateli nový formulář se seznamem prvků použitých pro výpočet.
 • Další zdroje dat - kromě toho, že uživatelé mohou provádět analýzu na základě položek v hlavní knize, mohou nyní provádět i analýzy na základě položek DPH, položek zákazníků, položek dodavatelů a položek ocenění.

Statutární výkazy

Společnosti musí vytvořit účetní závěrku v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991. Musí vytvořit rozvahu a výkaz zisků a ztrát.
Tato funkce poskytuje následující výkazy:

 • Rozvaha,
 • Výkaz zisku a ztráty.

Tyto výkazy používají účetní schémata s definovanou strukturou statutárních výkazů.
V názvu účetních schémat je definováno nové pole:

 • Typ účetního schématu – Rozvaha nebo Výkaz zisku a ztráty.

V řádku účetních schémat jsou definována nová pole:

 • Korekce řady - odkaz na jiný řádek pro sestavení Rozvahy,
 • Typ Aktivní/Pasivní - aktiva nebo pasiva pro sestavení Rozvahy,
 • Vypočti - Vždy, Nikdy, Při kladné, Při záporné.

Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát jsou často připravovány v šablonách souborů aplikace Excel s potřebným vzhledem pro vytištění výkazu. Uživatelé chtějí mít možnost mapovat definované účetní schémata do připravených šablon aplikace Excel.
Z výše uvedených důvodů tato funkce poskytuje nové nastavení šablon aplikace Excel a mapování položek výkazů. Na základě tohoto nastavení mohou uživatelé exportovat data účetních schémat do souboru aplikace Excel.

Klasifikace odvětví

Tato funkce přidává pole Kód odvětví do tabulky zákazníků/dodavatelů a prodejních/nákupních dokladů.

Rozšířené účtování nedokončené výroby

Česká legislativa používá při účtování nedokončené výroby následující nové finanční účty:

 • Účet spotřeby
 • Změna stavu nedokončené výroby
 • Změna stavu výrobků

Tato funkce umožňuje správně provádět účtování nedokončené výroby a výroby dle českých účetních postupů. Díky ní je možno nastavit pro kombinace skladové lokace a účto skupiny zboží finanční účty pro spotřebu, změnu stavu nedokončené výroby i změnu stavu polotovarů a výrobků.

Nový systém účtování je používán u následujících transakcí:

 • Účtování spotřeby v denících spotřeby
 • Účtování nákladů výrobních operací ve výstupních denících
 • Dokončování výrobních zakázek

Datum DPH

Datum DPH (datum uskutečnění zdanitelného plnění) je důležité pro daňové doklady podle § 28 zákona o DPH 235/2004 Sb. Datum DPH se může lišit od data zaúčtování nebo data dokladu a je to důležité pole pro vykazování DPH.

Úprava se zaměřuje na zlepšení následujících oblastí:

Nastavení použití Data DPH
 • Obecné povolení používání Data DPH v systému.
 • Výběr způsobů, jakým systém bude zobrazovat výchozí hodnotu Data DPH v různých oblastech (Zúčtovací datum nebo Datum dokladu).
 • Období pro vykazování DPH a účetní období společnosti jsou často odlišné. Abychom umožnili uživatelům bezproblémově vykazovat a účtovat DPH do období, zavádí úprava nově Období DPH.
 • Povolit účtování DPH od/do - zadání rozsahu dat DPH pro účtování, aby se zabránilo chybám účtování do uzavřených účetních a DPH období.
Účtování transakcí s datem DPH

Aby uživatel zaúčtoval transakce s použitím Data DPH, musí být schopen zadat datum DPH v aplikaci do hlaviček dokladů a řádků deníku. Po zaúčtování je Datum DPH součástí zaúčtovaných dokladů, věcných položek a položek DPH.

Výpočet a účtování vyrovnání DPH

Systém filtruje položky DPH na základě data DPH (místo Zúčtovacího data) výběrem DPH období a připraví sestavu ukazující, které položky budou převedeny na účet vyrovnání DPH. Výtisk obsahuje také informace o datu DPH.

Odsouhlasení položek DPH a věcných položek

Uživatelé často porovnávají částky v položkách DPH a částky DPH zaúčtované ve věcných položkách.
Částky zobrazované v novém poli Pohyb (Datum DPH) v následujících formulářích jsou vždy filtrované dle data DPH:

 • Účetní osnova
 • Saldo
 • Saldo účtu

 

Zaokrouhlování DPH

Do systému byla přidána nezbytná funkcionalita k zaokrouhlení DPH v souladu s požadavky české legislativy. Zaokrouhlování DPH je předmětem zákona o DPH 235/2004 (§ 37). Byla zavedena možnost zvolit speciální přesnost zaokrouhlování (speciální zaokrouhlení je specifikováno v novém poli Přesnost zaokrouhlení koef. DPH ve formuláři Nastavení financí) při výpočtu DPH u účetních případů ve financích, prodeji a nákupu. Připravené změny ovlivní pouze kalkulaci normální DPH nebo přenesení daňové povinnosti DPH, kdy ceny jsou kalkulovány včetně DPH.

Odložení DPH na prodejním dobropise

K dispozici je speciální funkce pro prodejní dobropisy. Je důležité (podle § 42 část 3b zákona o DPH 235/2004) znát datum převzetí prodejního dobropisu. Uživatel může vyplnit datum převzetí v zaúčtovaném dobropise pomocí funkce Účtovat nebo opravit Odloženou DPH.
Pole Účet odložené prodejní DPH bylo přidáno v Nastavení účtování DPH.
Pole Odložená DPH bylo doplněno do položky DPH.

Výkaz DPH

Výkaz DPH obsahuje řadu vylepšení a možností:

 • Doplněno Nastavení stat. vykazování s obecným nastavením pro vykazování DPH.
 • Doplněna nová řádková operace – použití vzorců pro násobení a dělení (Typ – Vzorec).
 • Doplněno nastavení pro DPH ze záloh.
 • Doplněna podpora pro neodčitatelnou DPH - možnost definovat koeficient ke snížení odpočtu DPH.
 • Filtrovat položky DPH pro výkaz DPH dle režimu třístranného obchodu v EU. Tento krok je nutný, protože třístranný obchod v EU (Evropská unie) musí být veden na samostatných řádcích.
 • Vypočítat a vytisknout výkaz DPH pro plnění v rámci registrace v jiné zemi.
 • Vytisknout výkaz DPH s novou možností zaokrouhlit vypočtené částky ve výkazu DPH na celé hodnoty.
 • Filtrovat data na základě Data DPH s použitím Období DPH.
 • Filtrovat data pro starší zaúčtovaná hlášení DPH.
 • Další typy výkazu DPH – Řádný, Následný, Dodatečný – podle § 43 část 1 Zákona o DPH 235/2004) plátce může předložit dodatečné hlášení o DPH (viz dále).
 • Exportovat výkaz DPH do souboru xml.
 • Přidat komentáře a přílohy k exportu pro finanční úřad.

Dodatečná hlášení DPH

Podle § 43 část 1 zákona o DPH 235/2004 může plátce předložit dodatečné hlášení DPH. Pokud uživatel chce provést dodatečné hlášení DPH, vybere si Typ hlášení – Dodatečné v rámci exportu výkazu.
Ve funkcionalitě Vypočítat a účtovat vyrovnání DPH je číslo dokladu uloženo do uzavíraných položek DPH jako Číslo daňového přiznání pro další vyhledávání ve výkazu a sestavách. Tato funkce umožňuje výpočet a tisk pro různé výkazy DPH zaúčtované a podané v jednom období.

Neodčitatelná DPH

Tato funkce je důležitá z důvodu platnosti §76 Zákona o DPH 235/2004 - krácený nárok na odpočet.

Funkcionalita zahrnuje:

 • Rozšíření Nastavení účtování DPH - povolení neodčitatelné DPH.
 • Speciální Nastavení neodčitatelné DPH - uživatel může nastavit % neodčitatelné DPH a období použití.
 • Uživatel může vidět %DPH (neodčitatelné), základ DPH (neodčitatelné), částku DPH (neodčitatelné) v položce DPH.
 • Rozšíření funkcionality výkazu DPH.
 • Dávku pro úpravu neodčitatelného DPH po přepočtu koeficientu – používá se po skončení běžného kalendářního roku pro vypořádání odpočtu daně dle nově vypočteného koeficientu.

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení je používáno k hlášením o prodejích daňovým orgánům v zemích EU (Evropské unie). Podle § 102 zákona o DPH 235/2004 je plátce povinen podat Souhrnné hlášení. Souhrnné hlášení musí být podáno elektronicky na finanční úřad.

Funkcionalita Souhrnného hlášení umožňuje:

 • Nastavit stat. vykazování s obecným nastavením pro hlášení.
 • Vybrat kombinace DPH obchodní účto skupiny a DPH účto skupiny zboží (nastavení účtování DPH) pro zahrnutí do souhrnného hlášení.
 • Uchovat historii souhrnných hlášení.
 • Zadat všechny informace potřebné pro elektronické podání souboru.
 • Navrhnout řádky pro souhrnné hlášení.
 • Podporovat opravná hlášení.
 • Exportovat data do souboru pro elektronické podání.

Registrace plátce DPH v jiné zemí

Tato funkce rozšiřuje možnost práce s DPH a umožňuje uživatelům:

 • Nastavit společnost jako plátce DPH v jiné zemi EU (nová tabulka Registrace země).
 • Nastavit Kurzovní lístek pro zemi plnění.
 • Nastavit registraci země pro zákazníky a dodavatele.
 • Nastavit směry registrace země pro změny DPH obchodních účto skupin.
 • Nastavit registraci země pro společnost.
 • Definovat kód země DPH a kód země plnění na dokladech.
 • Vypočítat a tisknout výkaz DPH pro zdanitelná plnění v jiných zemích plnění.

Institut nespolehlivého plátce

Novela zákona o DPH 235/2004 (§ 106a) zavedla institut nespolehlivého plátce. Ministerstvo financí zveřejňuje elektronicky seznam nespolehlivých plátců.

Tato funkce využívá tuto službu k získání zveřejněných informací a ukazuje stav plátce na kartách dodavatelů a nákupních dokladech.

Ministerstvo financí také zveřejňuje informace o registrovaných bankovních účtech plátců (pouze tyto účty jsou povoleny pro platby). Informace o registrovaných bankovních účtech plátců jsou uloženy v Bankovních účtech dodavatele a používány v rámci platebního styku.

Směnný kurz pro DPH

V České republice musí existovat možnost nastavit v prodejních a nákupních dokladech jiný směnný kurz pro účtování a jiný pro výpočet DPH. Tato funkce přidává pole Kód měny DPH a Směnný kurz DPH na dokladech. Uživatelé mohou změnit směnný kurz pro DPH před zaúčtováním dokladů.

Identifikátor DPH

Identifikátor DPH rozšiřuje Nastavení účtování DPH. Uživatel může zadat stejný identifikátor DPH na různých řádcích Nastavení účtování DPH. To je užitečné pro tisk rekapitulace DPH seskupené na daňových dokladech podle DPH identifikátoru. Identifikátor DPH je součástí položky DPH.

Režim přenesení daňové povinnosti

Novela zákona o DPH 235/2004 (§ 92a - 92e) přinesla režim přenesení daňové povinnosti pro výpočet DPH také pro definovaná domácí plnění. Výkaz přenesení daňové povinnosti musí být podán v elektronické podobě finančnímu úřadu.

Tato funkce umožňuje uživateli:

 • Vybrat kombinace DPH obchodní účto skupiny a DPH účto skupiny zboží (nastavení účtování DPH) pro zahrnutí do výkazu přenesení daňové povinnosti – nutno zatrhnout pole Rozšíření evidence pro DPH.
 • Nastavit na číslech sazebníku kód a měrnou jednotku pro výkaz přenesení daňové povinnosti.
 • Zadat do prodejních a nákupních dokladů všechny informace potřebné pro elektronické podání.
 • Tisknout Výkaz přenesení daňové povinnosti.
 • Exportovat data do souboru pro elektronické podání.

Tiskové sestavy DPH

Pro splnění nároků na tiskové výstupy odpovídající legislativním požadavkům a místním zvyklostem poskytuje tato funkce následující sestavy:

 • Výpočet a účtování vyrovnání DPH - standartní sestava byla přizpůsobena,
 • Podklady pro DPH,
 • Seznam daňových dokladů,
 • Přehled DPH na prodejních zálohách,
 • Přehled DPH na nákupních zálohách,
 • Výkaz přenesení daňové povinnosti.

Uzávěrkové operace

V souladu s účetními předpisy (zákon o účetnictví č. 563/1991 § 17) na konci fiskálního roku musí být provedeny následující účetní operace:

 • Uzavření účtů zisků a ztrát
 • Uzavření rozvahových účtů
 • Otevření rozvahových účtů

Tato funkce obsahuje následující změny:

 • Uzavření výsledovky - standardní sestava uzavření výsledovky byla vylepšena.
 • Uzavření rozvahy – byla přidána sestava Uzavření rozvahy. Tato sestava je tvořena řádky ve finančním deníku. Tyto řádky obsahují uzávěrková účtování vůči Konečnému účtu rozvážnému.
 • Otevření rozvahy – byla přidána sestava Otevření rozvahy. Tato sestava je tvořena řádky ve finančním deníku. Tyto řádky obsahují uzávěrková účtování vůči Počátečnímu účtu rozvážnému.

Vyrovnání věcných položek

Kromě vyrovnání položek zákazníka a položek dodavatele byla doplněna funkcionalita vyrovnání věcných položek. Vyrovnání věcných položek se obvykle používá s cílem umožnit společnostem práci s dočasnými a převodovými účty ve financích. Dočasné a převodové účty se používají jako dočasné "úložiště" a obsahují částky (věcné položky), které čekají na další zpracování. Nová funkce umožňuje uživatelům propojit jednotlivé položky na účtu (např. předpis se zúčtováním) pomocí nových funkcí vyrovnání a zrušení vyrovnání a společnostem umožňuje vidět analytické souhrny pomocí nových sestav: Otevřené věcné položky k datu nebo Inventura účtu k datu pro určitý den.

Do uživatelského rozhraní na formuláři Věcné položky byly přidány funkce Vyrovnat položky a Zrušit vyrovnání položek. Je povoleno i částečné vyrovnání. Zůstatek pro vyrovnání je zobrazen na věcné položce.
Struktura věcných položek byla doplněna o nové úložiště informací o vyrovnání věcných položek. Tabulka Detailní věcné položky obsahuje všechny položky vztahující se k původní věcné položce a ukládá částku vyrovnání, zatímco v tabulce Věcná položka se nachází v kalkulovaném poli Vyrovnaná částka tato částka celkově.
Uživatel může nastavit vyrovnání položek i před účtováním ve finančním deníku nebo v pokladně.
Pomocí sestavy Párování věcných položek může uživatel spustit dávkové vyrovnání položek.

Aktualizace směnného kurzu

Směnné kurzy pro zahraniční měny jsou poskytovány v elektronické podobě Evropskou centrální bankou (ECB) a Českou národní bankou (ČNB). Společnosti je umožněno automaticky aktualizovat směnné kurzy měn pomocí funkcí:

 • Aktualizace směnných kurzů ECB
 • Aktualizace směnných kurzů ČNB

Uživatel si může v Nastavení financí definovat http adresy pro obě (ECB a ČNB) služby a další parametry aktualizace směnných kurzů.