Microsoft Dynamics NAV | Česká lokální funkcionalita - Majetek

Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Funkcionalita daňového odepisování dlouhodobého majetku počítá a účtuje daňové odpisy v souladu se Zákonem o dani z příjmu (Zákon č. 586/1992 §26 - §33). Obsahuje nové nastavení pro daňové odpisové skupiny, kde lze zadávat dobu a metodu odepisování, odpisové sazby a koeficienty pro nové odpisové metody daňových odpisů dlouhodobého majetku.

K dispozici jsou následující metody odpisování dlouhodobého hmotného majetku pro daňové účely:

 • Lineární
 • Zrychlené
 • Lineární pro nehmotný majetek

Každý dlouhodobý majetek je zařazen pomocí Kódu odpisové skupiny na knize odpisů do určité odpisové skupiny. Odpisová skupina určuje minimální dobu odepisování a parametry, které jsou využívány k výpočtu odpisů.

Výpočet odpisů

Pro odpisovou knihu, kde je nastavena odpisová skupina, je použit nový algoritmus výpočtu daňových odpisů.
Daňové odpisy se počítají na roční bázi a pro správný výpočet odpisů se doporučuje nastavení Použít počet dní platnosti.

Přerušení odepisování

Funkcionalita Přerušení odepisování na základě zákona o dani z příjmu (Zákon č. 586/1992 §26 část 8) umožňuje přerušit odepisování pro vybraný dlouhodobý majetek a zadané období.

Účtování o pořízení majetku

České účetní standardy předepisují dva kroky při pořízení dlouhodobého majetku:

 • při přijetí faktury musíme nejprve zaúčtovat nákup/pořízení majetku
 • při zahájení používání majetek zařadíme do užívání

Účtování dvou krokového pořízení:

 • zapíná se v Nastavení DM pomocí Pořízení DM jako Pořízení
 • první krok (nákup/pořízení) - Typ účtování DM: Pořízení (Custom 2)
 • druhý krok (zařazení do užívání) – Typ účtování DM: Zařazení (Acquisition Costs)

Pro správnou identifikaci operací a intuitivnější porozumění účetních bylo provedeno přejmenování:

 • Typ účtování - hodnota „Vlastní 2“ na „Pořízení“
 • Typ účtování – „Náklady na pořízení“ na „Zařazení“

Účtování o vyřazení majetku

České účetní standardy vyžadují specifické účtování, když je hmotný majetek vyřazován nebo prodán.

Při prodeji nebo vyřazení majetku se nově účtují:

 • celkové náklady na pořízení přeúčtovány do oprávek
 • zůstatková cena majetku je účtována vůči oprávkám

Účtování vyřazení je řízeno parametry v nastavení knihy odpisů:

 • pole Odpovídající věcné položky při vyřazení – zapnutí funkcionality
 • pole Odpovídající položky DM při vyřazení - pro zachování souladu mezi věcnými položkami a položkami DM

Různé typy účtování vyřazení a údržby

Standardní funkcionalita nabízí pouze jeden způsob účtování likvidace a údržby. V českém účetnictví je ale nutné účtovat různé druhy vyřazení a údržby DM na různé finanční účty.

Pro tyto účely je nově doplněna tabulka: Rozšířená účto skupina DM. Tato tabulka umožňuje pro každou Účto skupinu DM nastavit:

 • účtování vyřazení na různé účty v kombinaci s kódem příčiny použitým při vyřazení
 • účtování údržby na různé účty v kombinaci s kódem údržby použitým při účtování

Klasifikace dlouhodobého majetku

Kód SKP:
 • standardní klasifikace produkce
 • pro klasifikaci DM a zařazení do odpisových skupin
 • nový číselník Kódy SKP
 • přiřazení na kartě DM – pole Kód SKP
Kódy klasifikace:
 • klasifikace produkce CZ-CPA
 • klasifikace stavebních činností CZ-CC
 • pro klasifikaci DM a zařazení do odpisových skupin
 • nový číselník Kódy klasifikace
 • přiřazení na kartě DM – pole Kód klasifikace

Historie majetku

Tato funkce umožňuje rozšířené sledování změn v umístění dlouhodobého majetku včetně odpovědných osob.
Zapíná se v Nastavení DM – Historie DM

 

Položky historie DM:

 • Ukládají změny v evidenci DM
 • Obsahují časové a uživatelské razítko změny

Sestavy pro dokumentaci pohybů a historie:

 • Přiřazení/uvolnění DM – dokumentuje změnu
 • Historie DM – přehled DM se stavem data

Spotřeba zboží na údržbu majetku

Funkcionalita údržby dlouhodobého majetku byla rozšířena o novou funkcionalitu v deníku zboží. Do Řádku deníku zboží byla přidána nová pole Číslo DM a Kód údržby. Tato pole se používají, pokud je účel spotřeby zboží údržba DM.

 

Vytváření položek údržby DM:

 • dle položek výdeje zboží,
 • na základě pole Automatické účtování údržby v Nastavení zásob,
 • automaticky při účtování v deníku zboží,
 • ruční účtování údržby DM dávkovou funkcí,
 • adjustace nákladů zboží použitého pro údržbu DM dávkovou funkcí.

Tiskové sestavy dlouhodobého majetku

Pro splnění nároků na tiskové výstupy odpovídající legislativním požadavkům a místním zvyklostem poskytuje tato funkce následující sestavy:

 • Karta DM
 • Sestava pořízení DM
 • Sestava vyřazení DM
 • Dlouhodobý majetek - analýza fin. Účtu
 • Dlouhodobý majetek - analýza 2
 • Dlouhodobý majetek - porovnání odp.knih
 • Seznam fyzické inventury DM
 • Inventurní seznam DM

Stávající standardní sestavy byly rozšířeny o Skupiny celkem dle daňové odpisové skupiny.