Microsoft Dynamics NAV | Česká lokální funkcionalita - Intrastat

Funkcionalita Intrastat byla vylepšena z pohledu přenosu dat do deníku Intrastat a z pohledu správného vykazování.

Nastavení modulu Intrastat

Další nastavení obecných parametrů modulu Intrastat umožňuje:

 • Stanovit povinná pole Intrastat transakcí v oblasti prodeje, nákupu a transferů.
 • Nastavit odkud mají být získávána některá data týkající se zboží (zboží nebo zaúčtované položky) a jaké atributy zboží jsou povinné v transakcích prodeje, nákupu a transferů.
 • Nastavit zda některé Poplatky za zboží spojené s transakcemi prodeje, nákupu a transferů bude systém ignorovat (nezahrnovat je do částky nebo statistiky).
 • Definovat, zda se vypočte statistická částka a způsob jejího výpočtu.
 • Vybrat Typ zaokrouhlování - jak budou částky a statistické částky zaokrouhlovány.
 • Nastavit kurz zahraniční měny pro Intrastat.
 • Nastavit objekt pro export výkazu Intrastat.

Nové tabulky nastavení byly přidány pro:

 • statistické údaje
 • specifické pohyby
 • dodací skupiny Intrastat

Dodatečné nastavení pro Intrastat umožňuje:

 • Stanovit pro číslo sazebníku doplňkové měrné jednotky, pokud musí být číslo sazebníku vykazováno v doplňkových měrných jednotkách.
 • Nastavit zda konkrétní poplatky za zboží musí být zahrnuty v částce nebo statistické částce či v obou.
 • Nastavit chování Intrastatu pro způsoby dodávky – zda poplatky za zboží musí být zahrnuty/vyloučeny pro konkrétní způsoby dodávky a dodací skupiny Intrastat.
 • Nastavit hodnotu Oblasti na kartě lokace.
 • Nastavit výchozí hodnoty pro dalších doplňkové údaje Intrastat na zákaznických a dodavatelských kartách.
 • Definovat na kartě zboží další údaje pro Intrastat - Statistický údaj a Specifický pohyb.
 • Provádět speciální nastavení kurzu zahraniční měny a nastavení objektu pro export pro každou registraci země.

Účtování transakcí pro Intrastat

Pro identifikaci a zadání parametrů transakce, které budou použity v systému Intrastat, postupujte podle následujících kroků:

 • Uživatel ověřuje Intrastat údaje (typ transakce, specifikace transakce a typ přepravy, atd.) na kartě Zahraniční obchod. Tyto údaje byly převedeny do hlavičky dokladu z příslušné karty zákazníka nebo dodavatele a mohou být ručně přepsány.
 • Pole Intrastat transakce (needitovatelné) informuje uživatele o tom, zda konkrétní transakce je kvalifikována jako transakce vykazovaná v Intrastat.
 • Identifikace fyzického pohybu v korekčních dokladech (dobropisech) pomocí pole Fyzický pohyb.
 • Uživatel může ručně vyloučit Intrastat transakce z vykazování Intrastat pomocí pole Nezahrnuto do Intrastatu.
 • Uživatel ověřuje data pro Intrastat (Číslo sazebníku, Statistický údaj, země/oblast původu a hmotnost) v řádcích dokladu. Tyto údaje byly převedeny do řádku z příslušné karty zboží a mohou být ručně přepsány.
 • Uživatel přiřadí poplatky za zboží k řádku a zahrne/vyloučí jejich hodnotu z částky a statistické částky pro Intrastat.
 • Během účtování systém přenese všechny relevantní informace pro Intrastat do položky zboží.
 • Během účtování systém ohlásí chybu, pokud některá Intrastat pole nastavená jako povinná ve formuláři Nastavení stat. vykazování nejsou vyplněna, a nedovolí uživateli transakci zaúčtovat.

Příprava deníku Intrastat

Deník Intrastat obsahuje následující nová pole a funkce:

 • Kód způsobu dodávky
 • Statistický údaj
 • Specifický pohyb
 • Kalkulace doplňkových měrných jednotek
 • Číslování hlášení
 • Typy hlášení pro klasifikaci výkazů - Nové, Prázdné, Opravné, Storno
 • Filtrování položek dle Registrace země

Nejrychlejší způsob jak uživatel může připravit Intrastat deník a ujistit se, že všechna pravidla stanovená v předchozích krocích jsou dodržována, je pomocí dávkové úlohy Najít položky zboží. Při provádění dávkové úlohy Najít položky zboží se systém postará o následující:

 • Zpracovává položky zboží a položky projektu vytvořené v transakcích identifikovaných jako Intrastat transakce.
 • Ignoruje prodejní a nákupní Intrastat transakce, které mají příznak EU obchod třetích stran.
 • Zahrnuje Intrastat transakce, které mají místa přechodu v EU zemích.
 • Zahrnuje prodejní a nákupní doklady zaúčtované s příznakem Oprava (tj. dobropisy) do deníku Intrastat se stejným typem pohybu jako opravovaný doklad, ale s opačným znaménkem pro doklady neoznačené jako Fyzický pohyb a s opačným typem pohybu pro doklady označené jako Fyzický pohyb.
 • Zajišťuje, že zrušené Intrastat transakce (pomocí funkcí Vrátit příjemku/Vrátit dodávku) jsou vyloučeny z vykazování.
 • Zajišťuje, že Poplatky za zboží jsou (nejsou) započteny a upraveny v částce a statistické částce podle nastavení v Nastavení stat. vykazování, na poplatcích za zboží, způsoby dodávky a přiřazení poplatku za zboží.
 • Zajišťuje, že při přípravě řádků Intrastat deníku se používají Doplňkové měrné jednotky.
 • Zajišťuje, že je užíván správný zdroj dat pro číslo sazebníku, hmotnost a zemi/oblast původu podle Nastavení stat. vykazování.

Podání hlášení Intrastat

Připravené položky v deníku Intrastat je možno vyexportovat ve formátu pro zpracování v aplikaci Celní správy pro podávání hlášení Intrastat InstatOnline nebo InstatDesk.