Microsoft Dynamics NAV | Česká lokální funkcionalita - Pohledávky a závazky

Zápočty

Funkcionalita Zápočty vám umožní vzájemně započítávat pohledávky a závazky. Vzájemné zápočty se používají v případě, kdy zákazník společnosti je zároveň jejím dodavatelem. K dispozici je funkce automatického návrhu položek k započítání a tisk Dohody o vzájemném započtení pohledávek a závazků.

Hlavní funckionality zápočtů:

 • Pole Saldo jako dodavatel / Saldo jako zákazník na kartě zákazníka/ dodavatele
 • Nastavení zápočtů – Číselná řada, Protiúčet zápočtu, atd.
 • Karta zápočtu – řádky k započtení
 • Funkce – Navrhni řádky zápočtu, Vydání
 • Dohoda o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků
 • Účtování zápočtu – je vytvořen Účtovaný zápočet a provedeno vyrovnání položek

Položky k započítání lze vkládat ručně nebo automaticky z Karty zápočtu funkcí Navrhni řádky zápočtu. Dále jsou k dispozici funkce pro označení položek k započítání a přepočtení salda.

K dispozici je pak i tisk Dohody o vzájemném zápočtu pohledávek a závazků dle České legislativy.

Funkce více úrokových sazeb

Funkcionalita Upomínky a Penále umožňuje vypočítat a účtovat úrok z prodlení úhrady ze strany dlužníka a pracuje s více úrokovými sazbami.
V Nastavení Podmínek penále lze v tabulce Více úrokových sazeb definovat různé úrokové sazby pro různá období. Úroveň úročení z prodlení je závislá na úrovni repo sazby stanovené místní bankou a uplatňuje se od prvního dne kalendářního pololetí.

Přepočet pohledávek a závazků

Většina firem v České republice požaduje následující vylepšení, která mají být realizována v oblasti úpravy směnných kurzů při přepočtu pohledávek a závazků:

 • možnost řídit úpravu směnných kurzů samostatně pro bank. účty, zákazníky a dodavatele
 • možnost účtovat úpravu směnného kurzu v detailu nebo souhrnně dle měny
 • možnost spustit úpravu směnných kurzů jako simulaci (bez účtování) v testovacím režimu

Ve standardní sestavě Úprava směnných kurzů je nyní možné:

 • nastavit bankovní účet zákazníka nebo dodavatele jako filtr
 • vybrat úpravu jen pro zákazníky nebo dodavatele nebo bankovní účty
 • zvolit testovací režim
 • vybrat sumarizaci položek
 • vybrat způsob přenosu dimenzí

Úprava směnných kurzů rovněž obsahuje změněný princip výpočtu pro realizované zisky a ztráty na základě Zákona o daních z příjmů. Tato funkce vypočítá realizovaný zisk nebo ztrátu proti naposledy upraveným částkám.

Tato funkce ve standardní verzi Microsoft Dynamics NAV nejdříve odúčtuje nerealizovaný zisk nebo ztrátu a pak vypočítá realizovaný zisk nebo ztrátu. Výpočet je proveden proti částce v původním kurzu při zpracování platby a faktury.
Nový princip výpočtu zpracovává odchylky oproti aktuálně upravenému směnnému kurzu. Úprava směnných kurzů byla rozšířena i o český modul zálohy.

Více účtů pohledávek a závazků

Uživatelé často účtují operace jako nedobytné pohledávky či jiné typy operací pohledávek/závazků, které mají být zaznamenány v položkách zákazníků/dodavatelů, ale zároveň zaúčtovány na jiné účty pohledávek/závazků než jsou specifikovány v účto skupinách zákazníků a dodavatelů. Nejjednodušší způsob, jak umožnit takovou funkčnost, je povolit uživateli změnu účto skupiny zákazníka/dodavatele při účtování dílčí operace.

Mazání zaúčtovaných dokladů

Většina právních předpisů vyžaduje, aby společnosti uchovávaly elektronické záznamy po určitou dobu. Aby se předešlo náhodnému vymazání prodejních nebo nákupních dokladů, Dynamics NAV v tomto uživatelům brání.

Chcete-li zabránit náhodnému vymazání nákupních či prodejních dokladů ze strany uživatele, použijte pole Odstranění zaúčtovaného dokl. k datu a zadejte datum, do kterého doklady nemohou být odstraněny. Pole Odstranění zaúčtovaného dokl. k datu může být použito pro nákupní doklady v Nastavení nákupu a závazků a také pro prodejní doklady v Nastavení prodeje a pohledávek.

Odsouhlasení pohledávek a závazků

Na konci každého fiskálního roku (nebo jiného období je-li požadováno) společnosti zasílají hlášení o stavu pohledávek zákazníkům a závazků dodavatelům, aby si navzájem sladili svoje záznamy. Zákazníci a dodavatelé buď hlášení potvrdí, nebo ho pošlou na základě svých vlastních informací s opravami zpět. Tato funkcionalita umožňuje uživatelům vytvořit sestavy odsouhlasení pohledávek a závazků v Microsoft Dynamics NAV.

Opravné prodejní doklady

Podle novelizace Zákona o DPH je nutné rozlišovat typy prodejních dobropisů. Tato funkce umožňuje uživateli nastavit následující typy dobropisů:

 • opravný daňový doklad
 • interní oprava
 • daňový doklad insolvence

Typ dobropisu definuje, jak je nakládáno s odloženou DPH na prodejních dobropisech.

Opravné daňové doklady pro skonto včetně DPH

Podle novely Zákona o DPH (zákon č. 235/2004 Sb, ve znění zákona č. 47/2011 Sb) společnost musí upravit základ DPH a částku, pokud jsou změněny v důsledku jiného důvodu, např. finanční slevy, skonta či jiné korekce.

Pro odpovídající zpracování daňových dokladů byla doplněna funkcionalita prodejního skonta.

V okamžiku vyrovnání platby na fakturu, kde je vypočteno skonto, je vytvořen prodejní (nebo servisní) dobropis. Doklad odráží částku skonta a vypočtenou DPH částku a je možno jej vytisknout obvyklým způsobem jako Opravný daňový doklad. Opravný daňový doklad pro skonto je vytvářen, pokud je skonto počítáno z částek včetně DPH (tj. Adjustace skonta v Nastavení financí je aktivní) a pro ty kombinace Nastavení účtování DPH, které mají nastaveno pole Adjustace skonta. V ostatních případech se vypočítá skonto obvyklým způsobem.

Aktualizace Ares

ARES je zkratka pro Access to Register of Economic Subjects. ARES je informační systém umožňující získávání informací o ekonomických subjektech registrovaných v České republice. Uživatel může http adresu služby ARES vyplnit v Nastavení financí.
Aktualizaci z ARES můžete spustit z karty kontaktu, dodavatele nebo zákazníka. Můžete vyhledávat společnosti a rozhodnout, která pole v Microsoft Dynamics NAV zaktualizujete (jméno, adresa, město, PSČ).

Šablony dodavatelů

Byla doplněna nová funkcionalita pro vytváření šablon pro různé skupiny dodavatelů.

Tato funkce kopíruje podobnou funkčnost pro zákazníky - Šablony zákazníků. Funkcionalita Šablony dodavatelů zjednodušuje zakládání nových dodavatelů a snižuje množství chyb.

Když uživatel vytváří nového dodavatele, je dobré použít funkci Použít šablonu, čímž se některá pole automaticky vyplní.

Nový design výstupních dokladů

Byla vytvořena nová sada tiskových sestav pro externí doklady společnosti. Všechny doklady mají stejný vzhled (záhlaví, zápatí, typ a velikost písma, atd.).

Kromě toho byly výstupní doklady rozšířeny o všechny náležitosti vyžadované českou legislativou:

 • IČ, DIČ
 • odpočet záloh s informacemi o faktuře a datu přijaté platby
 • tisk Specifikace DPH seskupené podle DPH identifikátoru
 • pojmenování opravných daňových dokladů na základě typu dobropisu
 • tisk dokladů vztahujících se k zálohám

Seznam CZ sestav dokladů:

 • Prodej - zálohová faktura CZ
 • Prodejní záloha - faktura CZ
 • Prodejní záloha - dobropis CZ
 • Nákup - zálohová faktura CZ
 • Nákupní záloha - faktura CZ
 • Nákupní záloha - dobropis CZ
 • Nákup - poptávka CZ
 • Objednávka CZ
 • Potvrzení objednávky vratky CZ
 • Prodej - nabídka CZ
 • Potvrzení objednávky CZ
 • Prodej - faktura CZ
 • Prodej - dobropis CZ
 • Prodej - dodávka CZ
 • Prodej - příjemka vratky CZ