Microsoft Dynamics NAV | Česká lokální funkcionalita - Zálohové platby a faktury

Modul Zálohy slouží k vytváření faktur a pro provádění plateb před tím, než jsou produkty nebo služby dodány. Modul Zálohy zahrnuje zálohové faktury, zálohové platby, DPH ze záloh a daňové doklady.

Zálohové faktury

 • Jsou používány jako požadavek na platbu předem.
 • Doklad není účtován a není daňovým dokladem.
 • Doklady jsou vytvářeny v rámci knih záloh (skupin dokladů) s přednastavením účtování a číselných řad navazujících dokladů. Knihy záloh definují, zda se musí či nemusí účtovat DPH.
 • Zálohové faktury lze vytvořit z objednávek, faktur nebo jako samostatný doklad bez vazby na doklady.
 • Volné zálohy lze dodatečně spojit s dokladem před zaúčtováním konečné faktury.
Životní cyklus zálohové faktury

Zálohová faktura má svůj vlastní životní cyklus, který je definován stavy:

 • Otevřeno – zálohovou fakturu lze editovat.
 • Příprava platby – je očekávána platba zálohové faktury.
 • Příprava faktury – je očekáváno vytvoření daňového dokladu k přijaté/vydané platbě.
 • Příprava konečné faktury – zálohová faktura je připravena k čerpání.
 • Uzavřeno – konečný stav po vyčerpání zálohové faktury.

Zálohové platby

 • Platba provedená na vrub zálohové faktury.
 • Propojení zálohové platby se zálohovou fakturou při účtování lze provést v denících přijaté hotovosti, v denících plateb, ve finančních denících, ale také v modulu pokladen a bank.
 • Zaúčtovanou zálohovou platbu lze dodatečně propojit k zálohové faktuře.
 • Zaúčtovanou zálohovou platbu propojenou se zálohovou fakturou lze odpojit.
 • Zálohová faktura může být uhrazena více platbami.
 • Přijaté zálohové platby se účtují jako závazky.
 • Vydané zálohové platby se účtují jako pohledávky.
 • Legislativa CZ stanovuje pravidla, zda záloha podléhá nebo nepodléhá DPH.
 • Přijaté zálohové platby jsou účtovány na základě data přijetí platby.
 • Vydané zálohové platby jsou účtovány na základě data příjmu daňových dokladů.
 • Zálohové platby v cizí měně pracují s kurzem data přijetí platby.
 • Lze vrátit nevyčerpanou část zálohové faktury.

Daňové doklady

 • Jsou doklady deklarující zaplacené DPH z přijatých/vydaných zálohových plateb.
 • Daňové doklady/daňové dobropisy jsou vytvářeny s vazbou na zálohovou fakturu, ke které byla platba provedena.
 • Modul obsahuje funkce pro automatické generování daňových dokladů při účtování zálohové platby.
 • K vydaným zálohovým platbám je možná korekce daňových dokladů před jejich zaúčtováním z důvodu jejich účtování na základě obdrženého dokladu od věřitele.
 • Režim zálohové faktury bez daňového dokladu umožňuje uplatnění DPH až na konečné faktuře, pokud její plnění splňuje podmínky § 28 Zákona o dani z přidané hodnoty.
 • Daňový doklad k vydané platbě lze účtovat pouze na základě obdrženého dokladu od věřitele, proto nákupní zálohová faktura umožňuje změnu režimu s/bez DPH i v průběhu jejího zpracování.
 • Výpočet DPH zálohových faktur opírající se o Zákon o dani z přidané hodnoty (§ 37a, § 92).
 • Nový modul pracuje s DPH také v režimu registrace plátce v jiné zemi EU.

Čerpání zálohové faktury

 • Čerpání je prováděno při účtování konečné faktury poměrnou částí.
 • Modul nabízí nástroj pro provázání zálohových faktur s konečným dokladem.
 • Lze provést změnu/doplnění/zrušení provázání zálohové faktury s konečným dokladem před jeho zaúčtováním.
 • Je možné provázat více zálohových faktur ke konečnému dokladu v jednom kroku.
 • Parametry nástroje lze ovlivnit způsob propojení konečného odkladu se zálohovými fakturami.
 • Pro lepší kontrolu/korekci daňového plnění konečné faktury byla rozšířena statistika objednávky a faktury o záložky informující o čerpání platby a zaplacené/nárokované DPH.
 • Provedené čerpání zálohové faktury z konečné faktury lze stornovat se všemi účetními zápisy, kterými bylo čerpání účtováno.
 • Při čerpání zálohové faktury v cizí měně dochází k vyčíslení kurzových rozdílů.

Nástroj pro provázání zálohové faktury a konečného dokladu

Nástroj poskytuje možnost volby různých způsobů provázání řádků konečného dokladu s řádky zálohových plateb:

 • režim provázání zálohových faktur zaplacených/nezaplacených
 • provázání dle částek zbývajících nebo k fakturaci konečného doklad
 • provázání na základě sazeb DPH

Výstupní a interní doklady

Byla vytvořena sada dokladů, které zohledňují národní legislativu a zvyklosti.

Výstupní doklady:

 • Zálohová faktura
 • Daňový doklad k přijaté platbě
 • Daňový dobropis k přijaté platbě
 • Prodejní faktura

Interní doklady:

 • Seznam prodejních záloh
 • Seznam nákupních záloh
 • Přehled DPH na prodejních zálohách
 • Přehled DPH na nákupních zálohách

Obsah | Finance | Majetek | Banky | Pokladny | Pohledávky a závazky | Zálohové platby a faktury | Intrastat | Zásoby | Obecné